Ledarstilstest

Ledarutveckling och rekrytering

Ledarstilstester mäter hur ledare och chefer tänker och agerar i olika situationer – vilken typ av ledarstil de har. Dessa test är viktiga för att se huruvida en potentiell ledare kan passa för en viss chefsposition, men även för att ge feedback till en befintliga ledare så att denna kan utvecklas. Nedanstående test kan med fördel användas för båda rekrytering som för utveckling av befintliga ledare, där LSI 360 är mer omfattande och djupgående.

Ledarstilstest: LSI-Ledarstilsinventorium

LSI är ett ledarstilstest som där frågorna handlar om hur man som chef och ledare brukar agera, tänka och känna i olika arbetssituationer.. Testet knyter an till modern ledarstilsforskning och är särskilt anpassat för chefer och ledare. Det normativa formatet möjliggör jämförelser mellan olika personers testvärden. Användningsområden är chefsurval, ledarutveckling, ledarcoaching och undersökningar av utövat ledarskap i organisationer. Du kan läsa en utförligare beskrivning av testet här: LSI-ledarstilsinventorium  eller läsa mer på Psytest.

Ledarstilstest 360: LSI 360

Detta test är utformat så att en ledare får en 360-graders återkoppling kring sitt sätt att leda från sina arbetskamrater. Både testpersonens överordnade, underordnade samt ledare på samma nivå får ge återkoppling på hur dennes ledarstil. Fördelen med LSI 360 är att medarbetarnas återkoppling kan jämföras med en självskattning som testpersonen utför. Detta möjliggör att man kan se hur den bedömde personens ledarstil borde vara, jämför med hur den faktiskt är. Medarbetarna kan även ge kommentarer. Testet lämpar sig därför väl för ledarutveckling. Du kan se exempel från hur LSI 360 fungerar.

LSI har tre övergripande mätområden:

Förändrande ledarskap eller Bevarande ledarskap

Relationsorienterat ledarskap eller Oberoende ledarskap

Strukturerande ledarskap eller Flexibelt ledarskap

LSI
Vad LSI mäter. Klicka för att förstora bilden

 

 

 

 

 

 

 

LSI-skalorna mäter:

Förändring – Strategi – Entusiasm

Relationer till underställda – Participation – Relationer till överordnade

Kontroll – Planering – Prestation

Utöver dessa skalor så mäts även Beslutsamhet, Social Säkerhet och Stresshantering.